Image

Tieteellisesti tutkittu organisaatiovalmennus

Ursus Program PRO

​Organisaatiot, jotka oppivat nopeasti ja ketterästi, pärjäävät parhaiten muuttuvan maailman vauhdissa.

Valmennustemme avulla osallistujat saavat paremmat valmiudet resilienssin parantamiseen ja keskustelutaitojen kehittämiseen kaikissa työelämän tilanteissa. Olemme erikoistuneet painetta ja stressielementtejä käsitteleviin ratkaisukeskeisiin koulutuksiin.

Koulutuksemme antavat valmiuksia:

 • uusiin tilanteisiin vastaamiseen
 • muutoksen läpiviemiseen
 • toiminnan jatkuvaan parantamiseen
 • laadun ja tehokkuuden nostamiseen
 • henkilökohtaisen suorituskyvyn kehittämiseen
 • muutoksen ymmärtämiseen
 • keskustelutaitojen rakentamiseen.
Tutustu vaihtoehtoihin
Yksilön suorituskyky korreloi yrityksen tuloksiin
Tuloksiin tähtäävä valmennus on mahdollista toteuttaa viikko kerrallaan etenevänä, jopa 10 viikon valmennuspolkuna. Kokemuksemme mukaan parhaat tulokset voivat syntyä myös lyhyessä ajassa, kun lähivalmennus ja nykyaikainen on-line -oppiminen yhdistetään.
Lähivalmennus tai webinaari
50%
Kickoff + verkkovalmennus
70%
Kickoff + workshopit + verkkovalmennus
100%
Haluatko tietää enemmän?
Image

Uudenlainen työelämän valmennusohjelma

Stressi ja resilienssi PRO

Hyvin valmennettu, hyvin johdettu ja hyvinvoiva organisaatio on lihas, joka kääntää suurenkin kiven.

Valmennus tähtää osallistujien kehittämiseen parantamalla heidän henkistä suorituskykyä, resilienssikykyä, itsensä johtamista, tilannetajua, päätöksentekokykyä, stressinhallintaa, yhteistyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Tutustu koulutukseen
Image

Uudenlainen työelämän valmennusohjelma

Stressi ja resilienssi PRO

Hyvin valmennettu, hyvin johdettu ja hyvinvoiva organisaatio on lihas, joka kääntää suurenkin kiven.

Valmennus tähtää osallistujien kehittämiseen parantamalla heidän henkistä suorituskykyä, resilienssikykyä, itsensä johtamista, tilannetajua, päätöksentekokykyä, stressinhallintaa, yhteistyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Tutustu koulutukseen
Image

Vaativiin keskusteluihin ja neuvotteluihin

Taktinen neuvottelu PRO

​Vuorovaikutus keskusteluissa ja konflikteissa on yrityksen tärkein taito. Sillä parannetaan tulosta ja kulttuuria.

Valmennuksen menetelmät tuodaan osallistujille helposti käyttöön otettaviksi käytännön malleiksi, työkaluiksi ja harjoituksiksi, joilla lisätään vuorovaikutusta erilaisissa painetilanteissa ja opitaan neuvottelemaan tehokkaammin.

Tutustu koulutukseen
 
Image
Johda viisaasti – kouluttaudu tehokkaasti

Erikoisyksiköiden tehtävänä on valmistautua vaativiin operaatioihin, joihin tavanomaisilla menetelmillä ja resursseilla ei ole syytä ryhtyä.

Erikoisyksiköt operoivat tilanteissa minne muut toimijat eivät mene. Työskentelin Polisiin valtakunnallisessa valmiusyksikkö karhussa yli 20 vuotta.

Vaativissa tehtävissä toimijoiden tiedolliset, taidolliset, fyysiset ja henkiset kyvyt paljastuvat, tiimityön luottamus menee koetukselle ja johtamisen selkeys punnitaan. Olen itse nähnyt, miten henkisen suorituskyvyn resurssit ovat ratkaisevassa asemassa siinä miten organisaatio menestyy.

Erikoisalaamme ovat resilienssivalmennukset henkilökohtaisten kykyjen ja taitojen vahvistamiseen, joilla parannetaan organisaation hyvinvointia ja tehokkuutta.

Haluatko tietää enemmän?

Haasteiden hallinnalle on tarvetta nyt

Stressinhallinta on todellinen työelämän avaintaito. Tulokset syntyvät sille, joka osaa löytää ratkaisuja myös paineen alla.

Valmennuksen aikana osallistujat oppivat ymmärtämään stressin fysiologiaa ja erottamaan erilaiset stressityypit, analysoimaan omaa tilaa, sekä suhtautumaan uudella tavalla stressaaviin tilanteisiin.

Lisäksi valmennamme tehokkaita stressinhallinnantaitoja, fysiologisia, kognitiivisia ja emotionaalisia taitoja.

Kasvata henkistä suorituskykyä

 • Syvennä tietämystäsi stressistä.
 • Paranna organisaation toimintakykyä.
 • Toimi taitavammin painetilanteissa.
 • Kehity tapojen luonnissa ja ongelmanratkaisussa.
 • Vahvista ammatillista osaamistasi.
Perehdy lisää tästä
 
Valmenna mieltä

Opiskele stressinhallinnan valmentajaksi

Haluatko oppia valmentamaan henkisen suorituskyvyn kasvattamista? Oletko kiinnostunut stressinhallinnan taidoista? Haluatko olla tilannetajun kehittämisen ammattilainen? Kaikesta tästä stressinhallintavalmentajan koulutuksessa on kyse.
Osta koulutus nyt
Kokeile ilmaiseksi
 
Näitä teemoja käsittelemme koulutuksessa

Stressi ja resilienssi PRO

Organisaatioiden oppiminen, kehittyminen, eteenpäin meneminen ja tehokkuus edellyttävät tietoa muuttuvasta toimintaympäristöstä, organisaation menestystekijöistä ja epävarmuustekijöistä. Muutoksen läpivieminen on yleisesti tunnettu ja tiedetty epävarmuustekijä. Epävarmuus piilee usein kulttuurissa, joka kätkeytyy toimijoiden mentaalisiin malleihin. Muutoksen hallinta alkaa sen ymmärtämisestä.

Resilienssi

Resilienssi on kykyä sopeutua vastoinkäymisiin tai kriiseihin. Se liittyy myös palautumisprosesseihin. Ihminen on resilienssikykyinen, kun hän säilyttää toimintakykynsä vaikeissa ja vaativissa tilanteissa, ja kykenee jatkaamaan elämäänsä kriisien jälkeen.

Itsensä johtaminen

​Itsensä johtaminen on vastuun ja velvollisuuksien kirkastamista. Se on aikaansaamisen ja suorituskyvyn kehittämistä, sekä yhteistyötaitojen hiomista. Omien resurssien tunnistamista, kehittämistä, asenteiden tarkastelua ja oman toiminnan hallintaa suhteessa käytettävään aikaan.

Henkinen suorituskyky

Henkinen suorituskyky kehittyy taitojen harjoittelulla ja kokemusoppimisen myötä. Suorituskykyä voi parantaa merkittävästi suotuisassa ympäristössä käyttämällä yksilölle sopivia vipuja ja menetelmiä. Ne tukevat kykyämme vastata haasteisiin, palautua, oppia ja jopa vahvistua.

Tilanetaju

Tilannetaju on kykyjen, taitojen, tietoisuuden ja älykkyyden kokonaisuus, jonka avulla muodostamme käsitystä sen hetkisestä ympäröivästä tilanteesta ja jonka pohjalta teemme tietoisia päätöksiä. Se on taito, jota yksilö pystyy kehittämään merkittävästi oikean harjoitusohjelman avulla.

Kuinka paljon haluat saada hyötyä?
Näin me koulutamme
Lähivalmennus

Kouluttajat:
Harri Gustafsberg tai
Teemu Karppinen

Kesto:
3 tuntia

Optiot:
Verkkovalmennus
Saatavilla myös englanniksi

Kysy koulutuksesta
tai
Webinaari

Kouluttajat:
Harri Gustafsberg tai
Teemu Karppinen

Kesto:
3 tuntia

Optiot:
Verkkovalmennus
Saatavilla myös englanniksi

Kysy koulutuksesta
+
Verkkovalmennus

Kouluttajat:
Harri Gustafsberg tai
Teemu Karppinen

Kesto:
8 viikkoa

Optiot:
Kickoff + Workshopit
Saatavilla myös englanniksii

Kysy koulutuksesta
Lähivalmennus

Kouluttajat:
Harri Gustafsberg tai
Teemu Karppinen

Kesto:
3 h

Tilaa lähivalmennus
Webinaari

Kouluttajat:
Harri Gustafsberg tai
Teemu Karppinen

Kesto:
3 h

Tilaa webinaari
Verkkovalmennus

Kouluttajat:
Harri Gustafsberg tai
Teemu Karppinen

Kesto:
3 h

Tilaa webinaari
Image
"Oppiva organisaatio osaa selvitä muutoksista voittajana."
Tri. Harri Gustafsberg
Tutustu valmentajiin
Näitä teemoja käsittelemme koulutuksessa

Taktinen neuvottelu PRO

Taktinen neuvottelu on Karhuryhmän entisen operatiivisen johtajan, Harri Gustafsbergin, ja peitetoiminnassa sekä huumerikosyksikössä poliisina työskennelleen neuvottelutaitojen ja kehonkielen asiantuntijan, Sami Sallisen, suunnittelema neuvottelutaidon valmennusmenetelmä. Menetelmä on jalostettu vaativien viranomaistehtävien pohjalta kaikille arjen normaaleista vuorovaikutustilanteista aina haastaviin keskusteluihin ja vaativiin neuvotteluihin.

Neuvottelutyylit ja tilannetaju

Tilannetajun merkitys korostuu vaativissa neuvottelutilanteissa. Kun tilanne ja siinä vaikuttavat tekijät tulkitaan oikein, on mahdollista valita neuvottelutyyli, jolla haluttu lopputulos on saavutettavissa. Koulutus perehdyttää tilannetajun tekijöihin ja neuvottelutyylien valintaan.

Keskittyminen - motiivi - luottamus

Kuinka merkityksellistä onkaan kokea tulleensa kuulluksi. Keskittynyt neuvottelija kuuntelee ja kuulee. Työelämässä on hyötyä siitä, että osaa tulkita kuulemaansa keskittyen. Motiiveilla ja luottamuksella vaikutetaan siihen, millaista tietoa jaetaan ja miten se osataan hyödyntää.

Vaikuttaminen ja strategiat

Johtaminen, esimiestyö ja esimerkiksi myyntityö edellyttävät vaikuttamista ja suunnitelmallista viestintää. Vaikuttamisen keinoja on monia, ja niistä toimintavarmimmat tulevat koulutuksessa tutuiksi. Perehdymme myös keskustelun osapuolia hyödyntäviin neuvottelustartegioihin.

Valmistautuminen ja jälkikäsittely (AARR)

Keskustelu voi tuottaa tuloksia vain silloin, kun on tiedossa se, mitä halutaan saavuttaa. Kehittyminen paremmaksi keskustelijaksi ja vakuuttavammaksi viestijäksi vaatii tilanteiden rakentavaa purkua. Saat käyttöösi kuulustelutekniikoissakin käytettyä keinoja onnistua.

Lähivalmennus

Kouluttaja:
Harri Gustafsberg, Sami Sallinen ja Teemu Karppinen

Kesto:
3 tuntia

Optio:
Verkkovalmennus

Kysy koulutuksesta
tai
Webinaari

Kouluttaja:
Harri Gustafsberg, Sami Sallinen ja Teemu Karppinen

Kesto:
3 tuntia

Optio:
Verkkovalmennus

Kysy koulutuksesta
+
Verkkovalmennus

Kouluttajat:
Harri Gustafsberg, Sami Sallinen ja Teemu Karppinen

Kesto:
6 viikkoa

Optio:
Kickoff + Workshopit

Kysy koulutuksesta
 

Koulutuksen kokonaisuudet:

Miten mieli toimii, ja miten siihen vaikutetaan.

Tehokasta oppimista tukevat teoriat.

Ajatteluun vaikuttaminen ja sen kehittäminen.

Tunteiden säätely ja keho-mieli -yhteys.

Stressin määritelmä ja vaikutukset.

Varhaiset stressin varoitusmerkit - tunnista ja tiedosta.

Energian käsite ja energian hallinnan merkitys.

Persoonallisuuspsykologia, identiteetti ja roolit.

Tavoitteiden saavuttamisen taito ja aikaansaamiskyvyn kehittäminen.

Motiivit, tavat ja uskomukset.

Valmentaminen ja muutosprosessi.

Sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus.

Rentoutuminen ja mielikuvaharjoittelu.

OSTA VALMENNUS NYT
Haluatko tietää lisää?
OSTA VALMENNUS TÄSTÄ
 
 

Näin verkkovalmennus etenee:

Verkkovalmennus on käytössäsi 100 päivää. Voit aloittaa valmennuksen heti. Sinulle on varattu paikka myös huhtikuun live-webinaariin.

Keskiviikkona 28.4.2021 kello 16.00 
Keskiviikkona järjestämme yhteisen webinaarin Harri Gustafsbergin ja Teemu Karppisen johdolla. Käymme läpi käytyjen viikkojen aiheita, ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Jos et pääse osallistumaan webinaariin, ei hätää. Webinaaritallenteet ovat käytössä kaikille valmennukseen osallistujille.

Lähde mukaan
 

Kuka on riittävän hyvä valmentamaan sinua?

Image

Harri Gustafsberg

Harrin kokemuksellinen tausta on kivenkova. Harri työskenteli Poliisin valmiusyksikkö Karhussa yli 20 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta kouluttajana ja operatiivisena johtajana. Hän lopetti yksikössä elokuussa 2014.
Tutustu Harriin
Image

Teemu Karppinen

Teemu on Suomen Mentoritiimi Oy:n koulutusten johtaja sekä henkisen ja fyysisen suorituskyvyn vahvistamiseen, stressinhallintaan, itsensä johtamiseen sekä aikaansaamiskyvyn parantamiseen erikoistunut ammattivalmentaja.
Tutustu Teemuun
Image

Judith P. Andersen

Professori Andersen on terveyspsykologi, joka väitteli psykologian tohtoriksi Kalifornian yliopistosta Irvinestä ja suoritti jatko-opintoja Cornellin yliopistossa.
Tutustu Judithiin
Image

Joseph P. Arpaia

Tohtori Arpaia on kemian kandidaatti Kalifornian Caltech-yliopistosta (California Institute of Technology) ja lääketieteen tohtori Kalifornian yliopistosta Irvinestä.
Tutustu Josephiin
Image

Markku Nyman

Markku on toiminut pitkään turvallisuusalan psykologina puolustusvoimissa ja poliisissa. Markku on perehtynyt erityisesti soveltuvuusarviointeihin ja tutkimustyöhön.
Tutustu Markkuun
Image

Sami Sallinen

Sami on turvallisuuden ja kehonkielen asiantuntija ja Kehokoodi (2019) kirjan kirjoittaja. Hänellä on pitkä ammattikokemus haastavista rikostutkinta- ja peitetoimintatehtävistä paineen alla Suomessa ja Euroopassa.
Tutustu Samiin
Image

Harri Gustafsberg

Harrin kokemuksellinen tausta on kivenkova. Harri työskenteli Poliisin valmiusyksikkö Karhussa yli 20 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta kouluttajana ja operatiivisena johtajana. Hän lopetti yksikössä elokuussa 2014.
Tutustu Harriin
Image

Teemu Karppinen

Teemu on Suomen Mentoritiimi Oy:n koulutuksista vastaava johtaja sekä henkisen ja fyysisen suorituskyvyn vahvistamiseen, stressinhallintaan, itsensä johtamiseen sekä aikaansaamiskyvyn parantamiseen erikoistunut ammattivalmentaja.
Tutustu Teemuun
Image

Sami Sallinen

Sami on turvallisuuden ja kehonkielen asiantuntija ja Kehokoodi (2019) kirjan kirjoittaja. Hänellä on pitkä ammattikokemus haastavista rikostutkinta- ja peitetoimintatehtävistä paineen alla Suomessa ja Euroopassa.
Tutustu Samiin
Image

Markku Nyman

Markku on toiminut viimeiset kymmenen vuotta turvallisuusalan psykologin tehtävissä puolustusvoimissa ja poliisissa. Markku on perehtynyt erityisesti soveltuvuusarviointeihin, arviointimenetelmien kehittämiseen ja tutkimustyöhön.
Tutustu Markkuun
Image
LÄHDE MUKAAN JA VOITA VALMENNUS!

Kun lähdet mukaan maanantaina 15.3. mennessä, osallistut samalla arvontaan.

Palkintona on neuvottelutaidon yksilövalmennus Teemu Karppisen kanssa (arvo 620 €). Teemu on kokenut ammattivalmentaja, joka toimii kouluttajana kaikissa URSUS-verkkovalmennuksissa.

LÄHDE MUKAAN
 

Haluatko tietää enemmän?

Kun haluat tietää lisää, kysyä koulutuksesta tai pyytää tarjouksen, jätä meille yhteystietosi oheisella lomakkeella. Otamme yhteyttä ja kerromme lisää.
 
Image
Kasvata tehokkuutta!
Luo ammatillista arvoa organisaatiollesi
Pyydä tarjous nyt!
OSTA VALMENNUS TÄSTÄ